Pēcpusdienas izziņas un pētniecības programmas reSEARCH izveide Valkas sākumskolēniem

2021-1-LV01-KA122-SCH-000015771
01-09-2021-31-12-2022

Ko sasniedzām, īstenojot projektu?

Šī projekta ietvaros skola aizstāja novadā tik nepieciešamo pagarinātās grupas darba organizāciju, kas uzskatāms par sociālu pakalpojumu, ar aktīvo izziņas un pētniecības programmu sākumskolas bērniem, kurā viņiem būs iespēja pēc stundām turpināt daudzpusīgu caurviju prasmju attīstību aktīvā mācīšanās procesā.

Daudzās ģimenēs ir pazudušas iemaņas savstarpējai socializācijai un brīvā laika pavadīšanai kopā. Līdz ar to viens no galvenajiem izaicinājumiem ir iemācīt šos bērnus izjust prieku par izziņas procesu, motivēt būt aktīvam. Galvenā atziņa – mainīt skolēnos domāšanas paradumus, veidot dažādas pieejas un spēja pieņemt otra atšķirīgumu domāšanā, spēja pielāgoties un veidot sadarbību ar skolēniem un pats svarīgākais- ar viņu vecākiem!

Kādas aktivitātes jūs īstenojāt savā projektā?

Projekta galvenās aktivitātes ir vērstas uz satura apguvi, kas nepieciešama pēcpusdienas nodarbību satura plānošanai un sagatavošanai.

To īstenošanā galvenās aktivitātes – divas skolotāju individuālās mobilitātes, kurās piedalījās 4 skolotāji. Šie skolotāji piedalījās kursos Itālijā Romā, kur uzņemošā organizācija bija Europass SRL un Sevillā Spānijā, kur uzņemošā organizācija bija iDevelop Training SL. Šo mobilitāšu ietvaros galvenās iegūtās zināšanas ir citu Eiropas dalībvalstu pieredze kā efektīvāk mācīt skolēnus, kā izprast dažādas pieejas un kā šīs atšķirīgās valstu pieredzes izmantot savā ikdienas darbā. Projekta ietvaros Itālijā bija iespēja iepazīties ar Horvātijas valsts pārstāves piedāvāto pieredzi kā mācību procesu organizēt bērniem ar speciālajām vajadzībām. Kā veidot mācību materiālus, kā veidot sarunas un atbalstu vecākiem, individuāla darba pieredze bērniem ar īpašajām vajadzībām. Guvām pieredzi, kāda izglītības sistēma ir Rumānijā un Spānijā, kā skolas strādā STEM jomā.

Rezultāts

Skolotāji Spānijā iepazina Eiropas praksi STEM, īpaši uz zinātni un tehnoloģijām, saņēma teorētiskas atbildes uz jautājumiem: ko nozīmē STEM, kādas prasmes nepieciešamas un, ko tas nozīmē nākotnei.

Akcents tika likts uz to, kā mēs mācību procesā ikdienā varētu izmantot robotus, lai to pilnveidotu, padarītu interesantāku. Iepazinām programmēšanas valodu – Scratch. Sapratām ar ko atšķiras bloku programmēšana no Scratch. Sākām ar pamatsoļiem Scratch līdz izveidojām jau spēli ar konkrētu uzdevumu kādā no mācību priekšmetiem. Gūtās zināšanas kursos Itālijā balstās uz neirozinātnes apvienošanu ar izglītību un psiholoģiju. Kā mācību ikdienā paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un pašizaugsmi, lai veiksmīgāk sekmētu skolēnu attīstību un virzību uz sasniegumiem. Galvenais uzsvars apmācībās bija saistītas ar draudzīgas klases izveidi, savstarpējo attiecību veidošanu, kā palīdzēt skolēniem veidot pozitīvas asociācijas ar mācībām un apkārtējiem. Uzzinājām, ka cilvēkam ir svarīgi ne tikai kā un cik viņš mācās, bet arī miegs spēlē lielu lomu mācīšanās procesā jeb informācijas ‘‘sakārtošanai’’ smadzenēs. Iegūtās zināšanas izmantosim pēcpusdienas izziņas un pētniecības programmas reSEARCH satura izstrādei un metodiskajam atbalstam.